Stichting Schooling for Life (Nederland)

Stichting Schooling for Life (SfL NL) is op 21 februari 2012 opgericht. De organisatie heeft momenteel haar basis in Amsterdam, Nederland.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel jongeren studiebeurzen te bieden voor beroepsopleidingen in combinatie met verplichte life skills trainingen en persoonlijke begeleiding. Deze combinatie van formeel onderwijs, life skills trainingen en persoonlijke begeleiding, geeft de jongeren de benodigde basis voor een succesvolle doorstroom naar de arbeidsmarkt en een succesvol leven.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het:

  • doen van donaties, in geld dan wel in natura;
  • verrichten van alle overige activiteiten die rechtstreeks of zijdelings verband houden met de doelstelling van de stichting, alles in de ruimste zin des woords.

Volgens het beleidsplan 2015-2020 wil Stichting Schooling for Life haar doelstellingen in de periode 2015-2020 verwezenlijken via de volgende activiteiten:

  • Het beheren, updaten en uitbreiden van een internationale website voor Schooling for Life Sierra Leone. De website bevat informatie over de stichting en de activiteiten die worden ontplooid.
  • Het onderhouden van sociale media, die het werk van de stichting in Sierra Leone kunnen stimuleren en onder de aandacht kunnen brengen.
  • Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere lokale en internationale organisaties, bedrijven en/of private personen, die advies dan wel wederzijdse kennisuitwisseling of actief partnerschap en/of sponsoring kunnen verschaffen met betrekking tot het doel van de stichting.
  • Het netwerk van Stichting Schooling for Life uitbreiden middels een PR-plan en netwerk activiteiten ten einde een groter draagvlak te creëren en fondsenwerving te optimaliseren.
  • De relatie tussen Schooling for Life Nederland en Schooling for Life Sierra Leone.

Schooling for Life Nederland is de “funding partner” van Schooling for Life Sierra Leone. De stichting in Nederland heeft een volledig eigen juridische entiteit. Alle fondsen die bij Schooling for Life Nederland binnenkomen, komen ten goede aan Schooling for Life Sierra Leone. De enige kosten die Schooling for Life Nederland maakt zijn fondsenwerving gerelateerde kosten.

Bestuur
Het bestuur is betrokken op vrijwillige basis en is dus onbezoldigd.

  • Carolyn H. Drake – Voorzitter
  • Annabel Vissers – Secretaris
  • openstaande positie

Details
Kamer van Koophandel: 54762081
RSIN: 851430570
Schooling for Life Nederland mag de ANBI-status voeren. Dit betekent dat uw donaties aftrekbaar zijn van de belasting.

Bankgegevens
Bank: Rabobank, Den Haag
Rekeningnr (IBAN): NL49RABO0171749022
BIC/Swift Code: RABONL2U

Contactgegevens
info@schoolingforlife.net

Documenten